Tax Free - Zwrot podatku za zakupy - Sklep Peleton.pl

Tax Free

Sprawdź w jaki sposób oraz komu przysługuje zwrot podatku VAT.

Polski

1. Kto może otrzymać  zwrot VAT

1.1  Turysta mający stałe miejsca zamieszkania poza  terytorium Unii Europejskiej ma prawo do otrzymania  zwrotu podatku VAT od zakupionego towaru.

1.2   Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku  wynosi  200,00 pln.

1.3   Aby otrzymać zwrot podatku VAT towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez celnika.

1.4   Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony.

  1. Zakupy w sklepie stacjonarnym

2.1   Gdy robisz zakupy w sklepie poproś sprzedawcę o wystawienie formularza zwrotu podatku Tax Free For Travellers / Tourists (Tax Free).

2.2   Okaż sprzedawcy paszport i dokument tożsamości (jeśli posiadasz) potwierdzający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium  Unii Europejskiej.

2.3   Forma zwrotu podatku:  gotówka.

  1. Urząd Celny

3.1 Gdy opuszczasz teren  Unii Europejskiej okaż celnikowi zakupiony towar w stanie nienaruszonym wraz z formularzem Tax Free z załączonym paragonem oraz Twój dokument tożsamości.

3.2 BRAK PIECZĘCI I PODPISU CELNIKA NA FORMULARZU  Tax Free For Tourists  OZNACZA BRAK MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA ZWROTU PODATKU.

  1. Zwrot podatku VAT

4.1  Jeśli chcesz odebrać  zwrot w gotówce zgłoś  się do właściwego sklepu w którym dokonałeś zakupu: Białystok ul. Ciołkowskiego 157, Białystok ul. Jałbrzykowskiego 2

4.2  Przekaż  sprzedawcy  zatwierdzony przez celnika dokument Tax Free For Tourists   wraz z przypiętym do niego oryginalnym paragonem. Okaż sprzedawcy  dokument tożsamości (paszport) w celu potwierdzenia zgodność danych z dokumentu z danymi zawartymi w formularzu Tax Free For Tourists.

4.3  Zwrot podatku VAT jest dokonywany w złotych polskich.

4.4  O zwrot podatku możesz ubiegać się w ciągu 10 miesięcy od daty sprzedaży towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

4.5  Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%.

4.6  Sprzedaż Tax Free jest rejestrowana w systemie Urzędu Celnego  www.granica.gov.pl/TaxFree, w związku z tym dane zadeklarowane  w dokumencie Tax Free podlegają weryfikacji na granicy.

English

TAX FREE FOR TOURISTS / TRAVELLERS[/fusion_title][fusion_text]

  1. Who can claim VAT Refund?

1.1   Tourist who is a resident of countries outside of the European Union is eligible to VAT refund on purchased goods.

1.2   Minimum purchase amount, including VAT, entitling to obtain tax refund is PLN 200.00.

1.3   In order to obtain VAT refund, goods must be taken outside the territory of the EU in original package in hand luggage, what must be confirmed by a customs officer.

1.4   The goods must be taken outside the territory of the European Union at the latest by the last day of the third month following the month in which goods have been purchased.

  1. (Tax free) Shopping in store

2.1   When doing shopping in store, ask the shop staff for issuing a Tax Free For Tourists Form.

2.2   Show to shop staff your passport or national ID card proving your residence outside the territory of The European Union.

2.3   Form of tax refund: cashe

      3. Customs Office

3.1   When leaving the territory of the EU, show purchased goods in original package together with the Tax Free form with the attached  receipt, your passport or national ID card to a customs officer.

3.2   Remember: Absence of Customs Officer Stamp and signature on the Tax free For Tourists Form means no possibility for tax refund.

        4.VAT Refund

4.1  If you want to receive a refund in cash, come to the shop where you purchased:  Białystok ul. Ciołkowskiego 157, Białystok ul. Jałbrzykowskiego 2

4.2   Give to a shop staff the Tax Free For Tourist Form, together with attached original cash receipt, approved by a customs officer and show your ID – a shop staff will confirm conformity of data contained in the Tax Free For Tourist Form.

4.3   VAT refund is made in Polish Zloty (PLN).

4.4    You may claim for tax refund within 10 months from the date of sale of goods outside the European Union

4.5   The basic VAT rate in Poland is 23%.

4.6   Tax Free sale is being registered in dedicated customs IT system www.granica.gov.pl/TaxFree by shop. Declared data will be verified while crossing the border of UE.

In Poland, rules concerning VAT refund for foreign travelers are regulated by the Act of 11 March 2004 on the tax on goods and services – Section XII, Chapter 6, Art. 126-130 (J. L. No. 54, item 535 as amended)

русский

(или возврат до 23%  от стоимости товаров)

 1. Кто может получить возврат НДС (VAT)

1.1   Tурист постоянно проживающий не на территории Европейского Союза имеет право получить возврат налога НДС за приобретенный товар.

1.2   Для получения возврата НДС минимальная сумма стоимости покупок вместе с налогом НДС должна составлять 200 злотых.

1.3   Чтобы получить возврат налога НДС товар должен быть вывезен за пределы Европейского Союза в неповрежденной упаковке, в личном багаже и этот факт должен быть подтвержден таможенником.

1.4    Вывезение приобретенного товара за пределы Европейского Союза должно наступить самое позднее в последний день третьего месяца, следующего после месяца, в котором товар был приобретен.

  1. Приобретение в магазине

2.1    Когда приобретаете товар в магазине – попросите продавца заполнить формуляр возврата налога Tax Free For Tourists (Tax Free).

2.2    Предъявите продавцу документ, удостоверяющий вашу личность и постоянное место проживания за пределами Европейского Союза.

2.3    Формa возврата налога: наличные деньги

  1. Таможенная служба

3.1   Когда вы покидаете территорию Европейского Союза предъявите таможеннику приобретенный товар в неповрежденной упаковке, формуляр Tax Free с приложенным кассовым чеком, а также документ удостоверяющий вашу личность.

3.2   ОТСУТСТВИЕ ПЕЧАТИ И ПОДПИСЬ ТАМОЖЕННИКА НА ФОРМУЛЯРЕ Tax Free For Tourists  ОЗНАЧАЕТ ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗВРАТА НАЛОГА.

  1. Возврат налога НДС (VAT)

4.1   Если вы хотите получить возврат налога наличными – Свяжитесь с правом нашим магазин Bialystok, ul. Ciolkowskiego 157 или Bialystok, ul. Jałbrzykowskiego 2

4.2   Передайте продавцу подтвержденный таможенником документ Tax Free For Tourists   вместе с подшитым к нему кассовым чеком, а также документ удостоверяющий вашу личность – продавец сверит правильность данных, указанных в  формуляре Tax Free For Tourists.

4.3   Возврат налога НДС производится в польских злотых.

4.4   По поводу возврата налога можно обращаться в течение 10 месяцев после даты продажы товара за пределы Европейского Союза.

4.5   Основная ставка НДС в Польше составляет 23%.

4.6 Продажи Tax Free регистрируется в системе таможни www.granica.gov.pl/TaxFree~~pobj, следовательно, данные, объявленные в документе Tax Free подлежат проверке на границе.

В Польше правила возврата туристам налога регулирует закон от 11 марта 2004 г. О налогах от товаров и услуг – Отдел XII, раздел 6, ст. 126-130 (Dz. U. № 54 поз. 535 с изм.)